Vedtægter for Islandshesteklubben Smári

1. Navn

 • Klubbens navn er Smári, stiftet i 2018. Klubbens geografiske område er Lolland, Falster, Sydsjælland, Møn og omegn. Klubben er hjemmehørende i Guldborgsund kommune.

2. Formål

 • Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens alsidige anvendelighed som ridehest. I klubben lægges der desuden vægt på at styrke kendskabet til avl af den islandske hest, samt brugen i forskellige konkurrencediscipliner.

3. Tilhørsforhold

 • Smári er medlem af Dansk Islandshesteforening (DI), der er associeret medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, og er derfor underlagt disses love og bestemmelser. 

4. Medlemsskab

 • 4.1:  Medlemskab kan opnås af alle interesserede.
 • 4.2: Medlemskab og stemmeret opnås når kontingentet er betalt og når kassereren har registreret dette. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægt og leve op til klubbens formålsbestemmelse.
 • 4.3: Hvert medlem har 1 stemme.
 • 4.4: Der findes 2 typer medlemsskaber:  Enkeltmedlem, et års kontingent - 200kr.  Familiemedlemskab, et års kontingent - 200kr. for hver af de to første personer i en hustand, efterfølgende + 50kr. pr. familiemedlem.
 • 4.5: Indmeldelse foregår ved henvendelse til klubbens kasserer eller betaling på Sporti.dk. 
 • 4.6:  Udmeldelse skal ske skriftlig / elektronisk til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. 
 • 4.7: Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen fremlægges på førstkommende generalforsamling, samt at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Den pågældende har ret til selv at fremlægge sin sag på generalforsamlingen eller lade sig repræsentere af tredjepart. 

5. Regnskab-/Kontingentår

 • 5.1: Klubbens regnskabsår er 1.oktober – 30. september. 
 • 5.2: Klubbens kontingentår er 1. januar – 31. december. 

6. Kontingent

 • 6.1: Kontingent betales helårligt og fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende år.
 • 6.2: Kontingentet skal efter opkrævning være indbetalt senest 1. januar.
 • 6.3: Ved manglende indbetaling i henhold til punkt 6.2 og 6.3, betragtes medlemmet som udmeldt, og kan følgelig ikke deltage i klubbens aktiviteter. 

7.Hæftelse

 • Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 

8. Generalforsamlingen

 • 8.1: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af november måned.
 • 8.2: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer.
 • 8.3: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 16 dage før den varslede generalforsamling, således at medlemmerne ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før generalforsamlingen, er gjort bekendt med, at disse forslag kommer til behandling på generalforsamlingen.
 • 8.4: Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år, kan stemme. Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af deres forældre. Alle myndige stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 8.5: På generalforsamlingen afgøres alle sager, bortset fra vedtægtsændringer, ved almindeligt stemmeflertal. Vedrørende vedtægtsændringer se punkt 10. Afstemninger og valg foretages skriftligt såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det.
 • 8.6: Uanset antallet af fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig.
 • 8.7: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden til bestyrelsen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 
 • 8.8: Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigent og referent. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:                                                                                                                       Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer)   Valg af dirigent og referent.                                                                                       Bestyrelsens beretning.                                                                                              Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.                               Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.                                                                                                    Indkomne forslag.                                                                                                     Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.                   Valg til bestyrelsen, ca. halvdelen på valg hvert år, samt 2-3 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. Herunder nedsættelse/konstituering af udvalg efter bestyrelsens ønsker.                                                                                                                         Valg af 1 revisor og revisorsuppleant - vælges for 1 år af gangen.                                 Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.

9. Regnskab og revision

 • Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte kasserer og revisor umiddelbart efter regnskabsårets afslutning den 30. september og senest 14. dage før generalforsamlingen. Det godkendte og reviderede regnskab offentliggøres til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Revisoren har til hver en tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

10. Vedtægtsændringer

 • Til ændringer af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede til generalforsamlingen. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DI til godkendelse. 

11. Bestyrelsesmedlemmer

 • 11.1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer:                                                                     1 Formand                                                                                                                 1 Næstformand                                                                                                          1 Kasserer                                                                                                                 2 bestyrelsesmedlemmer.                                                                                  Herudover vælger generalforsamlingen 2-3 suppleanter(på valg hvert år). Alle vælges på generalforsamlingen. Ligeledes vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Disse to må ikke være medlem af bestyrelsen
 • 11.2:  Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år ad gangen. Disse er på valg i lige år. Næstformand og kasserer, vælges for 2 år ad gangen. Disse er på valg i ulige år. De 2-3 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Kun myndige (over 18 år) kan vælges til poster i bestyrelsen og som revisor og revisorsuppleant.
 • 11.3: Genvalg kan finde sted.
 • 11.4: Formand, næstformand og kasserer vælges direkte til deres poster af generalforsamlingen.
 • 11.5: Bestyrelsen sammensætter/konstituerer selv diverse udvalg.
 • 11.6: Klubben tegnes udadtil af formand og kasserer i fællesskab.
 • 11.7: Bestyrelsen kan inddrage øvrige medlemmer i klubarbejdet.
 • 11.8:  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • 11.9: En kommerciel virksomhed kan aldrig optages, og der kan ikke være personsammenfald mellem foreningsledelsen og ejerkredsen til en kommerciel virksomhed, der beskæftiger sig med samme aktivitet som foreningen. Dette betyder, at f. eks ejeren af en facilitet ikke kan sidde i bestyrelsen for en lokalklub med tilhørssted på samme facilitet.

12. Prokura

 • 12.1: Klubben tegnes af formanden og kassereren.
 • 12.2: Ved formandens forfald tegnes klubben af kassereren, sammen med 1 medlem af bestyrelsen. 
 • 12.3: Ved kasserens forfald tegnes klubben af formanden, sammen med 1 medlem af bestyrelsen.
 • 12.4:  I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
 • 12.5: Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele.
 • 12.6: Formanden og kassereren har prokura til at disponere over klubbens bankkonto og udbetale penge.

13. Opløsning

 • Klubben kan kun opløses efter beslutning på 2 generalforsamlinger, afholdt med mindst 21 dages mellemrum. Ved opløsning af foreningen skal en eventuel formue tilfalde almennyttige formål, hvilket besluttes ved almindeligt flertal blandt de på den sidste generalforsamling fremmødte. 

Ovenstående vedtægter er vedtaget og godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 16. marts 2019.